INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Tractament

Usuaris de troba-ho a Balaguer

Responsable

Ajuntament de Balaguer. Pl. Mercadal, núm. 1, 25600, Balaguer

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

Adreça: Pl. Mercadal, núm. 1, 25600, Balaguer / Correu electrònic: dpd@balaguer.cat

Finalitat

Gestió de la pàgina web “troba-ho a Balaguer”

Legitimació del tractament

La base legitimadora continguda al Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD) és la següent: el tractament de dades queda legitimat amb l’atorgament per part de l’interessat del seu consentiment pel tractament de les seves dades personals (art. 6.1 a). La comunicació de les dades és un requisit per a rebre directament per part de l’Ajuntament de Balaguer, la informació de les activitats formatives i informatives organitzades pel CEI Balaguer, i la seva posterior gestió de les activitats. L’interessat no està obligat a facilitar les dades personals. La conseqüència de no facilitar les dades personals serà la no remissió directa per part de l’Ajuntament de la informació sobres les polítiques i actuacions que es realitzin.

Destinataris

La regla general és que no es comunicaran dades a tercers. Només podran ser comunicades quan així ho estableixi l’ordenament jurídic. No es preveuen transferències internacionals de dades.

Conservació

Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquella finalitat i del tractament de les dades. Una vegada exhaurit el citat termini, les dades es conservaran en tant que subsisteixi el seu valor probatori (art. 55 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol) i seguint els terminis establerts en matèria d’avaluació que estableix la legislació vigent.

Drets

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament, sol·licitar-ne la limitació i retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, enviant la vostra sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Balaguer, Plaça Mercadal, núm. 1, 25600, Balaguer.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Catalana de Protecció de Dades. No obstant això, us podeu adreçar prèviament al Delegat de Protecció de Dades, qui us ajudarà a resoldre el cas.

De conformitat amb l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, ACCEPTO MITJANÇANT UNA MANIFESTACIÓ LLIURE, ESPECÍFICA, INFORMADA I INEQUÍVOCA l’anterior tractament de les meves dades personals obtingudes directament de la persona interessada.
Informació que recopilem: Recopilem i processem la vostra informació personal amb les següents finalitats: Funcionalitat, Analítica.